SalesDevelopment.be

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door :
D-APOSTROPHE bvba
Asberg 14, 2400 Mol / België
BE 0466.228.124
Tel +32 (0)14 237 005
Mail : info@salesdevelopment.be

Wij verwerken persoonsgegevens die we verkrijgen via o.a. telefonische contacten, persoonlijke contacten, publiek toegankelijke informatie (websites, sociale media, …), lijsten verkregen van opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van een opdracht, netwerking, enz. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend in het kader van een business to business relatie.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en/of voorbereiding van onze opdrachten (marktonderzoek, prospectie, …), onze administratie (boekhouding, briefwisseling, …), het informeren van onze klanten over onze diensten (direct marketing) , wettelijke verplichtingen en de verwezenlijking van onze gerechtvaardigde belangen. D-APOSTROPHE bvba streeft ernaar een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en het respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
Volgende persoonsgegevens worden verwerkt :

  • Voor-en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsgegevens : naam, adres
  • Functietitel
  • Zakelijk telefoonnummer
  • Zakelijk e-mail adres
  • De inhoud van via telefoon, persoonlijk contact of e-mail met ons gedeelde informatie

D-APOSTROPHE bvba zal uw persoonsgegevens enkel delen met derden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. D-APOSTROPHE bvba neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies en misbruik. D-APOSTROPHE bvba zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. In geen enkel geval zal de bewaartermijn langer zijn dan 10 jaar.

UW RECHTEN

Recht op inzage :
U kan opvragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en met wie ze worden gedeeld.

Recht op verbetering indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn
Recht van beperking indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die D-APOSTROPHE bvba toelaat om dit te controleren en aan te passen

Recht op wissing van uw persoonsgegevens in zoverre deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarom ze werden verzameld en niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het gerechtvaardigd belang van D-APOSTROPHE bvba.
D-APOSTROPHE bvba kan in ieder geval de persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van de uitvoering van een opdracht noodzakelijk zou zijn

Recht van overdraagbaarheid :
U kan D-APOSTROPHE bvba vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit voor D-APOSTROPHE bvba technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen direct marketing :
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

Dit recht van verzet kan D-APOSTROPHE bvba echter niet weerhouden om u te contacteren voor enig ander doel in het kader van de uitvoering van een contract of van een wettelijke verplichting.

Recht om klacht in te dienen :
U kunt een klacht indienen via post : D-Apostrophe bvba : Asberg 14 – 2400 Mol / België of mail : info@salesdevelopment.be
U kunt eveneens terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post : Drukpersstraat 15 – 1000 Brussel / België of mail : commission@privacycommission.be

V 09/2018